பாயிரம் – கடவுள் வாழ்த்து – 5


சிவனோடொக் குந்தெய்வந் தேடினும் இல்லை
அவனோடொப் பாரிங்கு யாவரும் இல்லை
புவனங் கடந்தன்று பொன்னொளி மின்னுந்
தவனச் சடைமுடித் தாமரை யானே

சிவனோடு ஒக்குந் தெய்வம் தேடினும் இல்லை – சிவனுக்கு ஒப்பாகக் கூறும் தெய்வம் எங்கு தேடினாலும் காண இயலாது. மாலும் அயனும் அடிமுடி தேடிய உண்மை அனைவரும் அறிந்ததே. ஒரு பொருளின் ஒரு பகுதி, அந்தப் பொருளை விட பெரியதாக முடியாது. அது போல், தெய்வங்கள் என்று வணங்கும் அனைவரும் சிவனுக்குள் அடக்கம். எனவே சிவனுக்கு இணையான தெய்வம் எங்குமே இல்லை.

அவனோடு ஒப்பார் இங்கு யாவரும் இல்லை – சிவனுக்கு ஒப்பான மனிதர்களும் இல்லை. தேவர்களும், முனிவர்களும், தன்னை கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் சித்து வேலை காட்டும் போலிச் சாமியார்களும் இறைவனுக்கு ஈடாகார்.

புவனம் கடந்தன்று பொன்னொளி மின்னும் – இறைவன் இவ்வுலகிற்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்ட அண்ட வெளியில் நிறைந்திருக்கும் பேரொளியாய் விளங்குகிறான்.

தவனச் சடைமுடித் தாமரையானே – வெண்மை பொருந்திய தாமரை போன்ற சடைமுடி உடையவனே.

இதன் மறைபொருள் யாதெனின், சஹஸ்ரார சக்கரமானது வெண்மையான ஒளி பொருந்திய ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரையைப் போன்றது. இறைவன் இச்சக்கரத்தில் குடி கொண்டுள்ளான்.

Advertisements
This entry was posted in திருமந்திரம் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s