பாயிரம் – கடவுள் வாழ்த்து – 3


ஒக்கனின் றானை உலப்பிலி தேவர்கள்
நக்கனென் றேத்திடு நாதனை நாடொறும்
பக்கநின் றாரறி யாத பரமனை
புக்குநின் றுன்னியான் போற்றிசெய் வேனே

ஒக்க நின்றானை – யாதுமாகி நின்ற ஒருவனை.

இறைவன் ஒருவனே என்பதே அனைத்து சமயங்களின் மையக் கருத்தாகும். சைவர்கள் இறைவனை சிவன் என்றும், வைணவர்கள் விஷ்ணு என்றும், இஸ்லாமியர்கள் அல்லா என்றும், கிறிஸ்தவர்கள் பிதா என்றும், பௌத்தர்கள் புத்தர் என்றும், விஞ்ஞானிகள் இயற்கைச் சக்தி என்றும் வழங்கி வந்தாலும் இறைவன் ஒன்றே. மலையின் உச்சியை அடைய ஆயிரம் வழி இருக்கலாம், ஆனால் மலை உச்சி ஒன்றாகத் தான் இருக்க முடியும். அது போன்றே இறைவனை அடைய பல மார்க்கங்கள் இருந்தாலும் இறைவன் ஒருவனே.

உலப்பிலி தேவர்கள் நக்கன் என்றேத்திடும் நாதனை – மரணமில்லாத தேவர்களும் தூய்மையானவன் என்று பணியும் இறைவனை. ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்கள் அனைத்து உயிர்களையும் சூழ்ந்து இருக்கும். ஆனால் இறைவன் மும்மலம் கடந்தவன்.

நாடொறும் பக்க நின்றார் அறியாத பரமனை – இறைவனின் ஆணைகளைச் சிரமேற்கொண்டு செயலாற்றும் பிரம்மர்களும், மால்களும், உருத்திரர்களும், மகேச்வரர்களும், சதாசிவர்களும் கூட, எப்போதும் இறைவன் அருகிலேயே இருந்த போதிலும் அவரை முழுதாக அறிந்திலர்.

புக்கு நின்றுன்னி யான் போற்றி செய்தேனே – அவனே பிரபஞ்சம் என்பதால் அவனுள்ளே அடங்கி நின்று, அவனையே மனதில் இருத்திப் போற்றுகின்றேன்.

Advertisements
This entry was posted in திருமந்திரம் and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s