விநாயகர் காப்பு


ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை

இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை

நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினை

புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே.

ஐந்து கரத்தனை – ஐந்து கைகளை உடையவனை

சிவ வடிவமாக ஐந்து கைகளால் ஐந்தொழில்களை செய்பவர் கணபதி.

எழுத்தாணி ஏந்திய கரம் படைத்தல் தொழிலையும், கொழுக்கட்டை ஏந்திய கரம் காத்தலையும், அங்குசக் கரம் அழித்தலையும், பாசக் கரம் மறைத்தலையும், அமுதக் கலசமேந்திய துதிக்கை அருளலையும் செய்கின்றன.

யானை முகத்தனை – யானையின் முகம் பொருந்தியவனை

இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை

இந்து – சந்திரன். எயிறு – தந்தம்.

அதாவது இளம் சந்திரனை போன்ற வளைந்த தந்தம் உடையவனை.

நந்தி மகன்றனை –

திருமூலர் நந்தியின் சீடர். அவர் தனது குருவையே சிவனாகக் கருதியவர். எனவே சிவனின் மகன் என்பதையே நந்தி மகன்றனை என்று பாடினார்.

ஞானக் கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்து

ஞானம் என்னும் இளம் சுடரை சிந்தையில் நிறுத்தி, அறியாமை இருளை விரட்டி.

அடி போற்றுகின்றேனே

இறைவனின் திருவடிகளை போற்றுகின்றேன்.

Advertisements
This entry was posted in திருமந்திரம். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s